เกี่ยวกับ จังหวัดระนอง

จากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดระนอง โดยพิจารณาจากโอกาส ภัยอุปสรรค จุดอ่อน และจุดแข็ง พบว่าจังหวัดระนองมีที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลไปสู่ประเทศแถบ เอเชียใต้ มีศักยภาพโดดเด่นในเรื่องน้ำแร่ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมสวยงาม สภาพสังคมสงบเรียบร้อยเอื้ออาทร ประกอบกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ว่า

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน – อ่าวไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง ส่งออกผลไม้ และดินแดนแห่งทะเลบริสุทธิ์สำหรับการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดระนอง ดังนี้

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน
ที่ดำรงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

เป้าประสงค์การพัฒนาจังหวัดระนอง

  • แก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • พัฒนาทุนทางสังคม โดยการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคม ส่งเสริมภูมิปัญญา การคุ้มครองทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการอย่างมีบูรณาการ การดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันฐานทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม